Wstęp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Programy nauczania są oparte na podstawie programowej. Dla nauczania własnej historii i kultury stanowi ją podstawa programowa języka kaszubskiego, która w kilku miejscach i dosyć ogólnikowo odnosi się do naszej historii. Taka sytuacja dotyczy w zasadzie wszystkich etapów edukacji, co daje duże możliwości w samodzielnym konstruowaniu programów nauczania, a następnie rozkładów materiału.

Zastanawiając się nad konstrukcją programów nauczania dla poszczególnych etapów edukacji, doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, gdy zaproponuję Państwu rozwiązanie uniwersalne, choć odbiegające od przyjętych norm. Dzięki temu, to Państwo będziecie wybierać określoną tematykę (i jej zakres), w zależności od etapu edukacji i dojrzałości Waszych uczniów. Zrezygnowałem z całej obudowy metodycznej programu, dając tylko jego najważniejszą część. Zgodnie z tym programem opracowałem rozkład materiału, który także ma uniwersalny charakter. Po rocznym doświadczeniu powinna nastąpić weryfikacja proponowanych rozwiązań, a potem opracowanie programów i rozkładów już dla poszczególnych etapów edukacji.

Według ministerialnego rozporządzenia „minimalny wymiar” liczby godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu wynosi 30 godzin na danym etapie edukacji (kl. IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). W związku z tym, a także z uwagi na stworzenie większej możliwości wyboru tematyki (i jej zakresu), czas na realizację proponowanego materiału (28 tematów) wynosi 41 godzin lekcyjnych. W gestii Państwa jest więc dobór tematyki, jej zakres oraz wymiar godzin przeznaczonych na jej realizację. W czasie różnych dyskusji z nauczycielami na temat podziału zajęć na tematykę historyczną i dotyczącą kultury, najczęściej podkreślano, że im uczeń jest starszy, to tym więcej godzin należałoby przeznaczyć na realizację zagadnień historycznych. Sądzę, że optymalnym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie – przy przyjęciu minimalnego wymiaru 30 godzin – około 20 godzin na nauczanie historii na poziomie klas IV-VI, w gimnazjum – 22-23, a w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea) – 24-26.

Dariusz Szymikowski