Rok 2019 „Rokiem Edukacji Kaszubskiej / 2019 Rok „Rokã Kaszëbsczi Edukacje”

Decyzją zarządu Kaszëbsczi Jednotë w roku 2019 działania naszego stowarzyszenia będą skupiały się wokół idei edukacji kaszubskiej.

To nawiązanie do wcześniejszych starań o język kaszubski, naszą literaturę, zwyczaje, kulturę i kaszubską tożsamość. Na decyzję o takim wyborze znaczący wpływ miało rozporządzenie o zmianie finansowania nauki języka kaszubskiego, które weszło w życie w grudniu 2017 roku i doprowadziło do zmian w edukacji kaszubskiej. Wiele szkół zaczęło myśleć o rezygnacji z nauczania języka kaszubskiego. Część szkół (szczególnie tych mniejszych) zaczęła rozważać możliwość wprowadzenia dwujęzyczności.

Ponadto z różnych stron słychać, że ciągle brakuje materiałów edukacyjnych do języka kaszubskiego, jak również tych mówiących o kulturze, historii i przyszłości Kaszub. Ustanowienie roku 2019 Rokiem Edukacji Kaszubskiej da możliwość przygotowania przeróżnych warsztatów, kursów, materiałów edukacyjnych takich jak filmy, karty pracy na zajęcia z języka kaszubskiego, a także prelekcji czy wycieczek kaszubskich dla dzieci.

Wedle rozsądzeniégò zarządu Kaszëbsczi Jednotë w 2019 rokù dzejanié naji stowôrë mdze szło przed wszëtczim w stronã rozwiju kaszëbsczi edukacje.

To bądze narzeszenié do rëchlészi starë ò kaszëbsczi jãzëk, nają lëteraturã, zwëczi, kùlturã i pòczëcé kaszëbskòscë. Na taczi wëbiér wiôldżi cësk miało rozpòrządzenié ò zmianie financowaniégò ùczeniégò kaszëbsczégò jãzëka, jaczé wlazło w żëcé w gòdnikù 2017 rokù i doprowadzëło do zmianów w kaszëbsczi edukacje. Wiele szkòłów zaczãło mëslec ò rezygnacje z ùczbë kaszëbsczégò jãzëka. Dzél szkòłów (òsoblëwie tëch miészich) zaczął sã téż namëszliwac nad wprowadzenim dëbeltjãzëkòwòscë.

Z rozmajitëch strón je téż czëc, że dërch felëje edukacjowëch materiałów do kaszëbsczégò jãzëka, a téż tëch gôdającëch ò kaszëbsczi kùlturze, historie i przińdnoce. Ùstanowienié rokù 2019 Rokã Kaszëbsczi Edukacje dô mòżlëwòsc zrëchtowaniégò rozmajitëch warkòwniów, kùrsów, edukacjowëch materialów, taczich jak filmë, kôrtë robòtë na zajmë z kaszëbsczégò jãzëka, a téż prelekcjów czë kaszëbsczich rézów dlô dzecy.

Kaszëbskô Jednota


 

 

 ↑ Przejdź do góry strony